تاییدیه OSHA

خانه تاییدیه ها تاییدیه OSHA

OSHA (OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION)

OSHA اداره ایمنی و سلامت شغلی یکی از آژانس های وزارت کار ایالات متحده می باشد.

کنگره این آژانس را تحت قانون ایمنی و بهداشت شغلی به واسطه قانونی که رییس جمهور ریچارد نیکسون در تاریخ 29 دسامبر 1970 آن را امضا نمود، تاسیس کرد.

 این آژانس با هدف اطمینان از شرایط کاریی امن و سالم برای پرسنل (کارمندان و کارگران) به واسطه ی تنظیم و اجرای استانداردها، ارائه آموزش و توسعه ی خدمات آموزشی و مالی تشکیل شد. همچنین مسئولیت اجراء مقررات و افشائ و اعلان تخلفات متخلفین را نیز عهده دار می باشد.

بازرسی های ایمنی محل کار OSHA   را مخیر می کند تا مقررات محیط کار ایمن وسالم را تدوین و نظارت کند. این اعمال مقررات شامل محدودیت های مربوط به مواجهه با آلاینده های شیمیایی، دسترسی کارکنان به اطلاعات خط ، الزامات مربوط به استفاده از تجهیزات حفاظت شخصی و الزامات لازم جهت پیشگیری مخطرات کار با تجهیزات پر خطر می باشد.

OSHA مجموعه مقررات ناظر بر محدوده مجاز مواجهه  permissible exposure limits (PELs) را برای حفاظت کارگران در برابر، اثراتی ناشی از  قرار گرفتن در معرض مواد خطرناک برسلامت فرد ، از جمله محدودیت های غلظت مواد شیمیایی خطرناک در هوا را تعیین می کند.

بسیاری از PEL های OSHA در مدت کوتاهی پس از تصویب قانون OSH در سال 1970 صادر شد.

 نسخه PDF تاییدیه OSHA 

فهرست